Door gebruik te maken van de diensten op www.oatme.nl, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website en de diensten en producten die via onze website worden aangeboden. Voor vragen of contact, kun je ons altijd een mailtje sturen (info@oatme.nl).

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Oat me: “Oat me” is een initiatief van “Fit with Marit” en is gevestigd in Heerenveen. Oat me is een handelsnaam van Fit with Marit, ingeschreven op Kamer van Koophandel onder het nummer 63462419 (zie “identiteit van Oat me voor meer informatie). Oat me levert (havermout)producten op afstand aan bedrijven en consumenten.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met Oat me.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van het door Oat me georganiseerd systeem, onze website en daar aan gerelateerde systemen, voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand: een middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Oat me gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Herroepingstermijn: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen

Dag: kalenderdag

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan het aanbod en/of de afnameverplichting over een langere periode is gespreid

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de klant of Oat me in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2. Identiteit van de overnemer

Oat me, handelsnaam Fit with Marit
Thorbeckestraat 1-26
8442 CX Heerenveen
www.oatme.nl
info@oatme.nl
+31 624518328
KVK: 63462419
BTW: NL002221777B48
IBAN: NL33RABO0361747284

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Oat me en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Oat me en de Klant.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene v=Voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij Oat me zijn in te zien en zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk (kosteloos) worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Indien naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- en dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn artikel 2 en 3 van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige Algemene Voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

4. Het aanbod

Indien een aanbod van beperkte duur is of indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de producten en/of diensten voor de Klant mogelijk te maken. Als Oat me gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Oat me niet.
  2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
  3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Oat me kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
  5. Alle aanbiedingen bevatten zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dat houdt met name in:
– de prijs, inclusief belastingen
– de (eventuele) leveringskosten
– de wijze waarop de overeenkomst zal worden gesloten en welke acties nodig zijn om dit vast te stellen
– of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is
– de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst
– de termijn voor de aanvaarding van het aanbod of, dan wel de termijn waarbinnen Oat me de prijs garandeert
– het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten voor het gebruik van de technologie voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief
– indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, hoe de Klant deze kan raadplegen
– de wijze waarop de Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, kennis kan nemen van ongewenste handelingen en de wijze waarop de Klant deze handelingen kan corrigeren voordat de overeenkomst wordt gesloten
– alle andere talen dan het Engels waarin de overeenkomst kan worden gesloten
– de gedragscodes waaraan Oat me zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Klant deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen
– en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie 


5. De overeenkomst 

1. De overeenkomst tussen Oat me en de Klant komt tot stand op het moment dat de Klant de aanbieding van Oat me accepteert door het op de website aanwezige wegformulier volledig en juist in te vullen en daarnaast voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Tevens komt er een overeenkomst tot stand bij aanvaarding van een aanbieding van Oat me, anders dan de aanbieding op de website, wanneer de Klant op dezelfde wijze waarop Oat me het aanbod aan de Klant doet, de aanbieding aanvaard en daarin voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Oat me onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Oat me passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische opdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zicht, binnen wettelijke kaders, op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goed gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarde te verbinden.
5. Oat me zal bij het product of de dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan
– de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
– de informatie die overeenkomst met de bestaande service na verkoop en garanties
– de in deze Voorwaarden opgenomen gegevens over de identiteit van Oat me, tenzij Oat me deze gegevens al aan de Klant heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst
– de voorwaarden voor opzegging van het contract, indien het contract een looptijd heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur
– indien Oat me zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is het bepaalde in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering

6. Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de Klant de mogelijkheid te overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van de bestelde producten door of namens de Klant.
2. Bij het gebruik maken van het herroepingsrecht zal de Klant zorgvuldig om gaan met het product en de verpakking van het product gesloten houden. Daarna zal de Klant het product in originele staat en verpakking onverwijld aan Oat me retourneren, daarmee handelend conform de verstrekte redelijke en duidelijk instructies van Oat me.
3. Wanneer de Klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de Klant verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Oat me. Het kenbaar maken dienst de Klant te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de Klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dienst de Klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Klant dienst te bewijzen dat de geleerde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van bewijs van verzending.
4. Een bestelling kan worden geretourneerd naar het volgende adres:
Oat me
Thorbeckestraat 1-26
8442 CX Heerenveen
5. De zakjes (havermout) al geopend en is het toch niet helemaal wat u had verwacht? Misschien maakt u iemand in uw omgeving er blij mee.
6. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

7. Kosten in geval van herroeping

1. Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten voor het retourneren van de producten voor de rekening van de Klant.
2. Indien de Klant een betaling heeft verricht, zal Oat me dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Oat me of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

8. Uitsluiting herroepingsrecht


Oat me kan het herroepingsrecht van de Klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de Klant dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft gemeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
– die snel kunnen bederven of verouderen
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Oat me geen invloed heeft
– voor losse kranten en tijdschriften
– voor audio- en video opnamen en computersoftware waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken
– voor hygiënische producten waarvan de Klant de verzegeling heeft verbroken

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
– betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode
– waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Klant is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken
– betreffende weddenschappen en loterijen

9. Gegevensbescherming

1. Wanneer de Klant producten bestelt op onze website (www.oatme.nl) en in het verdere contact wat wij hebben naar aanleiding van de bestelling met de Klant, verwerken wij de persoonsgegevens van de Klant. Hoe wij dit doen valt te lezen in onze privacyverklaring.

10. De prijs

1. Speciale acties en aanbiedingen gelden slechts zolang de voorraad strekt.
2. Persoonlijke kortingscodes waarin Oat me voorziet aan individuele laten zijn bedoelt om nieuwe betalende klanten te werven uit onze eigen directe kring (zoals via social media, e-mail, van mond tot mond, etc.). Deze Oat me kortingscodes mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan waarvoor deze verschaft worden en/of commerciële doeleinden.
3. Het is niet toegestaan om de naam Oat me, dan wel andere combinaties van deze naam, te gebruiken voor één en/of meerdere urls en daarmee internetverkeer aan te trekken wat ingezet kan worden om Oat me kortingscodes te verspreiden.
4. Elke (poging tot) fraude en/of iedere wijze waarop een niet-toegestane handeling wordt geregistreerd en/of wordt opgemerkt, leidt ertoe dat Oat me het gebruik van de kortingscodes zal ontzeggen. ook behoudt Oat me zich het recht om de verkregen korting en het opgebouwde tegoed met terugwerkende kracht te verrekenen.
5. In het geval van een schendig van artikelen 21, 22 en 23 behoudt Oat me zich het recht juridische actie te ondernemen en daartoe de middelen te gebruiken waarin de Nederlandse wet voorziet.
6. De prijzen van aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van wijzigingen in de BTW-tarieven.
7. In afwijking van het vorige lid kan Oat me producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop Oat me geen invloed heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
8. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als gevolg van nieuwe wetgeving.
9. Prijsverhogingen binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Oat me dit bedongen heeft en zij het resultaat van wettelijke voorschriften of bepalingen of de Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen vóór de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
10. Alle prijzen die bij de levering van producten en/of diensten worden vermeld, zijn inclusief BTW.
11. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Oat me niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

11. Conformiteit en garantie

1. Oat me staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijk eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Oat me er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door Oat me, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Oat me op de grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand jegens Oat me doen gelden.
3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan Oat me schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
4. De garantietermijn van Oat me komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Oat me is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijk geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

De garantie geldt niet indien:
– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aantijgingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepast materialen.

12. Levering en uitvoering

1. Oat me levert overal in Nederland, tenzij dit onmogelijk wordt geacht door de derde partij waar Oat me mee samenwerkt.
2. Levering van Oat me’s producten geschiedt op kosten van Oat me op het adres dat door de de Klant bij bestelling wordt opgegeven als leveradres.
3. De plaats van levering is het adres dat Klant aan het bedrijf heeft opgegeven.
4. Bezorging is alleen mogelijk op dagen waarop de derde partij waar Oat me gebruik van maakt, aangeeft te kunnen bezorgen.
5. Oat me bezorgt op het adres dat de Klant aangeeft in zijn/haar krantenaccount op onderen website. Als de Klant het leveradres wil wijzigen en dit verzoek een levering kruist die al gereed staat, dan zal deze wijziging uiterlijk voor de eerstvolgende levering verwerkt zijn.
6. Als het niet mogelijk is om de producten persoonlijk over te dragen, kan de overeenkomst tussen Oat me en de Klant voldaan worden door de producten aan te bieden bij de buren van het door de Klant aangegeven leveradres, of door de producten af te geven bij het leveradres dichtstbijzijnde afhaalpunt.
7. Als de producten op het moment van persoonlijke overdracht nog niet zijn betaald overeenkomstig hetgeen bepaald in artikelen 52 t/m 60, heeft Oat me eigendomsvoorbehoud op de producten totdat het koopbedrag volledig betaald is.
8. Oat me zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het boeken en uitvoeren van productorders en bij de beoordeling van aanvragen tot het verlenen van diensten.
9. Met inachtneming van het bepaalde artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zal Oat me geaccepteerde orders met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging veetraining ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
10. In geval van afwijzing krachtens het vorige lid zal Oat me de door de Klant gedane betaling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na afwijzing, terugbetalen.
11. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt, zal Oat me zich inspannen om een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden. Voorafgaand aan de levering zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangen artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Oat me.
12. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijft het risico van verlies en/of beschadiging van producten bij Oat me tot het moment van aflevering aan de Klant.

13. Termijnen: opzegging, verlenging en ontbinding

Opzegging

1. De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtnemen van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De Klant kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De Klant kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Oat me voor zichzelf heeft bedongen

Verlenging

– Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd om vernieuwd voor een bepaalde duur.
– Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten en/of diensten, kan slechts stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd indien de Klant de overeenkomst te allen tijde kan opzeggen.

Ontbinding

1. In het geval dat de Klant zijn of haar verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, niet nakomt, kan Oat me gebruik maken van verschillende opties om nakoming van de Klant te bewerkstelligen, dan wel de overeenkomst te beëindigen. Deze houden in, en beperken zich niet tot, de volgende acties:
– Oat me kan de Klant de gelegenheid geven om binnen een door Oat me gestelde termijn alsnog aan zijn of haar verplichtingen te voldoen.
– Oat me kan de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeelte ontbinden.

2. Oat me zal te allen tijde het recht behouden om naast het ontbinden van de overeenkomst, ook volledige vergoeding van eventuele schade en kosten op de Klant te verhalen op de wijzen waarin de Nederlandse wet voorziet.

14. Betaling

1. Voor de betaling door de Klant aan Oat me kan de Klant slechts gebruik maken van de door Oat me aangeboden en/of goedgekeurde betalingsmogelijkheden.
2. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienden de door de Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6, lid 1. In het val van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de Klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
3. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegeven onverwijld aan Oat me te melden.
4. In geval van wanbetaling van de Klant heeft Oat me behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

15. Aansprakelijkheid 

1. Oat me besteedt de uiterste zorg aan haar producten en deze voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedselhygiëne.
2. Oat me kan echter niet garanderen dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de Klant gewenste resultaat zal opleveren. Oat me behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de af te leveren zakjes havermout.
3. Oat me geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.
4. Oat me is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van Oat me.
5. Oat me is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.
6. Oat me heeft het recht een reeds geaccepteerde bestelling door middel van een mailbericht te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van de Klant aansprakelijk te worden gesteld.
7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat de Klant maakt van de dienstverlening  van Oat me (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie de Klant de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicofactor van de Klant, ook als de Klant Oat me daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Oat me kan geen rekening houden met specifieke voedselallergieën en intoleranties, anders dan die reeds vermeld staan bij onze producten. Oat me kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen bij de Klant of derden.
8. De Klant vrijwaart Oat me voor welke claim dan ook van de Klant of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening. 

16. Klachtenprocedure

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Oat me.
2. De bij Oat me ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Oat me binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Een klacht over een product, een dienst of een dienst na verkoop die Oat me heeft geleverd, kan ook worden ingediend via het contactformulier op de website. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende Oat me als naar de Klant gestuurd.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Een klacht schort de verplichtingen van Oat me niet op, tenzij Oat me schriftelijk anders aangeeft.
6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Oat me, zal Oat me naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

17. Geschillen

Op overeenkomsten tussen Oat me en de Klant waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Klant woonachtig is in het buitenland. 


Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande van de door de Klant meest genustige bepaling de passende wijzigingen tijdens de geldigheidsduur van het aanbod zal voorschrijven.


Oat me
Thorbeckestraat 1-26
8442 CX Heerenveen
info@oatme.nl